اعلان به تعویق افتادن فاکتور

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

میتوانید به صورت دستی و خودکار اعلان به تعویق افتادن فاکتور را ارسال نمائید.

ارسال توسط Cron Job

به منظور تنظیم ارسال خودکار به بخش پیکربندی>تنظیمات>Cron Job>فاکتور ها مراجعه نمائید.

اگر میخواهید در زمان پایان مهلت فاکتور اعلانی برای مشتری ارسال گردد، مقدار عددی آن را به 0 تغییر دهید درغیر این صورت براساس نیاز خود آن را تغییر دهید.

فیلد دوم در رابطه با ارسال مجدد این اعلان است که براساس تاریخ مشاهده اعلان تنظیم میگردد. اگر میخواهید از ارسال مجدد این اعلان جلوگیری به عمل آورید مقدار عددی این بخش را به 0 تغییر دهید.

اگر میخواهید در ساعتی خاص این اعلان ارسال گردد باید در بخش پیکربندی>تنظیمات> Cron Job>فاکتور ها این تنظیمات را اعمال نمائید.

تعداد مشاهده 15