محدود کردن دسترسی به تمام وظایف توسط اعضا

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به صورت پیشفرض تمام پروژه های مربوطه برای تمام اعضا قابل نمایش است.

اگر میخواهید که وظایف فقط به اعضایی که آن وظیفه به آنها ارجاع گردیده است میتوانید قابلیت اجازه به اعضا جهت نمایش تمام پروژه ها را غیرفعال کنید

بدین منظور به بخش پیکربندی>تنظیمات>وظایف مراجعه کرده و این گزینه را غیرفعال نمائید.

اگر برای عضوی دسترسی نمایش پروژه ها و وظایف داده شده باشد و یا مدیر باشد، پس از اعمال این تغییرات نیز همچنان دسترسی مشاهده را دارند.

تعداد مشاهده 16