ایجاد سرنخ جدید

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به بخش سرنخ ها مراجعه کنید و  گزینه سرنخ جدید را انتخاب کنید.

اگر گزینه نمایش عمومی سرنخ را انتخاب کرده باشید به غیر از افرادی که سرنخ به آنها ارجاع داده شده است، تمام اعضا نیز میتوانند آن را مشاهده کنند.

اعضایی که مدیر نیستند در شرایط ذیل میتوانند سرنخ ها را ببینند:

  • اگر سرنخ توسط عضو ایجاد شده باشد
  • سرنخ عمومی باشد
  • سرنخ به عضو ارجاع شده است

تعداد مشاهده 15