تخصیص وظیفه

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به منظور تخصیص وظیفه به یکی از پرسنل ، آن وظیفه را انتخاب کرده و در قسمت سمت چپ صفحه، پرسنل مروبطه را انتخاب نمائید.

شما میتوانید به تعداد نامحدود برای یک وظیفه مسئول اضافه نمائید و زمانی که به آن وظیفه اختصاص داده اند را بررسی نمائید.

پس از اضافه کردن اعضا به این وظیفه، ایمیلی برای آنها ارسال خواهد شد

تعداد مشاهده 20